Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice ke stanovení výše úplaty

24. 9. 2012

Mateřská škola Březová Smetanova 218

 

 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

 Obsah :             Čl. 1            Úvodní ustanovení

                        Čl. 2            Plátci

                        Čl. 3            Základní částka úplaty

                        Čl. 4            Snížení základní částky úplaty

Čl. 5            Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 6            Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 7            Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8            Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Vydal:

Mateřská škola  Březová Smetanova 218

 

 

Schválila:

ředitelka školy – Vaňková Danuše

 

 

Účinnost:

Od 1.9.2017

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zákonné zástupce dětí

 

 


 

Ředitelka Mateřské školy Březová Smetanova 218 (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.,            o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici: 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti  úplaty.

 

Čl. 2

Plátci

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.

 

Čl. 3

Základní částka úplaty

 

(1)         Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 180,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018

 

 

 

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty(1)   Na základě písemné nebo ústní žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o polovinu, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem

 
 

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

 

(1)               V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci vybírá takto : pokud je MŠ otevřena celý měsíc úplata je ve výši 180 Kč, je-li pouze několik dnů je úplata vypočítaná na jednotlivé dny.

(2)               Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající  výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem. 

 

Čl. 6

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 

(1)   Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte, že opakovaně pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi , dále pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči., rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě  nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče , pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.

(2)   Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

 

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 

(1)   Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.

(2)   Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

(3)   Plátce uhradí úplatu v hotovosti ve dnech určených vedoucí stravování a vyvěšených na informační tabuli školy.

Čl. 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

(1)    Stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení  čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok.

(2)    Snížení základní částky úplaty podle § 6 odst. 6 je platné od 1. září 2017 pokud písemná žádost zákonného zástupce bude doručena ředitelce mateřské školy do konce srpna 2017

(3)    Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(4)    Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná             od  1.9.2017

 

 

V Březové              dne 1.9.2017

 

 

 

 

----------------------------------

..................................

ředitelka MŠ  ........................